Szczęśliwy numerek

Regulamin Szczęśliwego Numerka

1. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku
lekcyjnym Librus.
2. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
3. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i
niezapowiedzianych kartkówek.
4. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych prac
pisemnych oraz z obowiązku odpowiedzi zapowiedzianej wcześniej przez
nauczyciela.
5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania
ustalonych w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu przyborów
niezbędnych do pracy ucznia na lekcji.
6. Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać. Osoba ze Szczęśliwym
Numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na
ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki.
7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych i
aktywności na lekcji.
8. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z niezapowiedzianych kartkówek z
bieżącej lekcji.
9. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju
Szczęśliwego Numerka.
10. Jeżeli uczeń bądź klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i
zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić przywilej
Szczęśliwego Numerka danemu uczniowi lub klasie. Wychowawca
zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji pozostałych
nauczycieli.