Od poniedziałku 18.01.2021 r. uczniowie klas I-III wracają do szkoły według planu obowiązującego wcześniej.

PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA OD 18 STYCZNIA 2021 ROKU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU

DLA UCZNIÓW KLAS I – III I ICH RODZICÓW

Organizacja zajęć w szkole. Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacjiw warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.
 5. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce przy użyciu płynu dezynfekującego w pojemnikach.
 6. Po wejściu do szkoły uczeń udaje się do wyznaczonej dla swojej klasy szatni.
 7. Uczeń zdejmuje maseczkę po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej.
 8. W momencie opuszczania przez dziecko swojego miejsca pracy w sali (np. podejście do nauczyciele, wyjście do toalety, polecenie nauczyciela, zakończenie zajęć) uczeń zakłada osłonę ust i nosa.
 9. Uczeń zakłada osłonę ust i nosa na prośbę nauczyciela – indywidualna praca z uczniem.
 10. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą, w sytuacjach szczególnych (np. przekazanie ważnej informacji wychowawcy, odbiór dziecka ze świetlicy), wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekować ręce).
 11. Rodzice mają obowiązek natychmiastowego odbierania telefonu ze szkoły.
 12. W przypadku niemożności odbierania telefonu przez rodzica, ze względu na charakter wykonywanej pracy – rodzic ma obowiązek podać wychowawcy numer telefonu do innej osoby wraz z pisemnym upoważnieniem do odbioru swojego dziecka ze szkoły w sytuacjach nagłych.
 13. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych (m.in. kaszel, duszności, temperatura powyżej 38°C) uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 14. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wyznaczonymi wejściami – klasy pierwsza i drugie wejściem B, klasy trzecie wejściem A.
 15. 14.   Uczniowie każdej klasy (do powrotu uczniów klas starszych do szkoły) będą mieli zajęcia w wyznaczonych salach, tak aby na danym piętrze przebywała jedna klasa. Uczniowie danej klasy korzystają z sanitariatów na piętrze, na którym odbywają się zajęcia dydaktyczne. Nie wszyscy uczniowie będą mieli zajęcia w wyznaczonych na początku roku szkolnego salach lekcyjnych.
 16. Uczniowie spożywają śniadania w salach. Dzieci spożywają posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i z nich spożywane.
 17. Uczniów obowiązują zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 18. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 19. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 20. Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych przebywają ze swoją grupą. Podczas pobytu w świetlicy dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem.
 21. Uczniowie spożywający obiady, udają się do stołówki pod opieką wyznaczonego nauczyciela, mają zasłonięte usta i nos, zajmują wskazane przez niego miejsce. Uczniowie ściągają osłony ust i nosa po zajęciu miejsca w stołówce. Po skończonym posiłku, w drodze do sali zakładają osłonę na usta i nos.
 22. Biblioteka działa zgodnie z Regulaminem obowiązującym podczas pandemii.