Biblioteka

books resize resize
Opiekunowie biblioteki mgr Elwira Kucharczyk, mgr Anna Sztulpa

 
Godziny otwarcia biblioteki szkolnej

PONIEDZIAŁEK                   8.30 -  9.45 i 10.30 - 14.30

WTOREK                              8.45  - 14.30                                        

ŚRODA                                 8.45 - 10.45 i 11.40 - 15.15                           

CZWARTEK                          8.45 - 15.15                                              

PIĄTEK                                8.20 - 14.30   

 

książkiW naszej szkolnej bibliotece zgromadziliśmy księgozbiór liczący około 8 tys  woluminów (czyli książek). Mogą z niego korzystać nauczyciele, uczniowie, rodzice a także absolwenci naszej szkoły. Co zawiera ? Słowniki, encyklopedie, literatura popularnonaukowa, lektury obowiązujące w szkole podstawowej a także różnego rodzaju powieści dla dzieci i młodzieży. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek, czyli każdy może sam wybierać sobie książki.            

komp

 

Biblioteka szkolna posiada cztery stanowiska komputerowe z których mogą korzystać uczniowie na zasadach określonych w regulaminie. 

czytanie

 

Biblioteka to nie tylko książki i komputery, tutaj uczeń może poczytać czasopisma i  odrobić lekcje w czytelni jak również  w ciszy i spokoju posiedzieć i pomyśleć.

 

 

Dzień Kundelka

Wśród uczestników wystawy ze zdjęciami Waszych kundelków wylosowaliśmy tych, którzy otrzymali nagrody książkowe :

Marta Pempera kl.2a

Nadia Magdzińska kl. 1b

Marcin Klonowski kl.7b

Przemek Gewiss kl. 3d

Wiktoria Twardowska kl.2a 

Gratulujemy!

kundelek3

 

 

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparli schronisko dla zwierząt w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 266.

Zebraliśmy ok 35 kg karmy , mnóstwo zabawek i  różnych akcesoriów dla kotów i psów. 

W imieniu mniejszych przyjaciół jeszcze raz DZIĘKUJEMY!!

 

 

empikkonkurs

25 października Dzień Kundelka

Zapraszamy wszystkich miłośników kundelków i innych psów do wzięcia udziału w wystawie zdjęć Waszych pupili. Wszystkich chętnych zapraszamy do biblioteki, gdzie otrzymacie karty na których opiszecie swojego pieska, można też dodać jego zdjęcie lub rysunek. Pospieszcie się, wypełnione karty przyjmujemy do 20 października !

kundelek

 

 

Regulamin korzystania przez uczniów
z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych
oraz przekazywania i udostępniania materiałów ćwiczeniowych
w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1.   Podręczniki oraz materiały edukacyjne stanowią własność szkoły.

2.   Wszystkie podręczniki i materiały edukacyjne są opieczętowane pieczątką biblioteki Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu.

3.   Regulamin korzystania przez uczniów z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje:

1/ zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

2/ obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,

3/ postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu, zwanej dalej szkołą.

4.   Każdy uczeń oraz jego rodzic/prawny opiekun powinni zaznajomić się z Regulaminem korzystania przez uczniów z darmowych podręczników lub materiałów ćwiczeniowych.

 

§2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:  bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole;  uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania podręczników lub materiałów edukacyjnych; 

podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; 

materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizacje programów nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; 

materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności; 

rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;

wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy. 

Rozdział 2

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

§3

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne.

2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.

3. Biblioteka nieodpłatnie:

1/ wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne (losowo) mające postać papierową;

2/ zapewnia uczniom (w przypadku posiadania) dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.  

4.   Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

§4

1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji. 

2. Wersje elektroniczne podręczników lub materiałów edukacyjnych

(w przypadku posiadania) udostępnione są na stanowiskach komputerowych
w bibliotece lub na stronie internetowej szkoły. 

§5

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później oraz uczniowie którzy rozpoczęli naukę w klasie czwartej w roku szkolnym 2015/2016 lub później.

2. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno – wychowawczych, z terminem zwrotu do końca roku szkolnego, ustalonego pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy.

3. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).

4. Wychowawca klasy, na podstawie stosownego protokołu, odbiera materiały ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

5. Materiały ćwiczeniowe przekazywane są uczniom przez wychowawców klas i nie podlegają one zwrotowi do biblioteki szkolnej.

§6

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe z wyjątkiem określonym w ust. 2.

2. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

Rozdział 3

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

§7

1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.

2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach
i materiałach edukacyjnych.

3. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

Rozdział 4

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego

§8 

Wychowawca oraz nauczyciel bibliotekarz dokonują przeglądu oddawanych podręczników i materiałów edukacyjnych w celu oceny ich zużycia.

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

1/ kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

2/ kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I – III szkoły podstawowej (Nasz Elementarz), określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.  

2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usuniecie skutków tych naruszeń. Na żądanie nauczyciela bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest naprawić podręcznik lub materiał edukacyjny.

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).

4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były: płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.    

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§9

1. Osobą uprawnioną do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.

2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.