Dzierżawa kuchni i prowadzenie żywienia

Ogłoszenie na :

„Dzierżawę kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi, prowadzenie żywienia uczniów Szkoły Podstawowej nr 3

w Poznaniu w wydzierżawionych pomieszczeniach”.

I. OGŁASZAJĄCY

Miasto Poznań – Szkoła Podstawowa nr 3 w Poznaniu

reprezentowana przez Dyrektora mg Beatę Owczarzak

Siedziba : os. Piastowskie 27, 61-149 Poznań

Tel. 61 8770-937

II. TERMIN REALIZACJI

Dzierżawa kuchni i prowadzenie żywienia w wydzierżawionych pomieszczeniach : od 1 września 2019 r. – do 30 czerwca 2020r. (możliwość przedłużenia umowy do 3 lat.

III. OPIS PRZEDMIOTU OGŁOSZENIA

 1. Przedmiotem ogłoszenia jest dzierżawa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi o powierzchni 67,5m2 oraz oddanie do użytkowania stołówki szkolnej w budynku szkoły.
 2. Prowadzenie żywienia w wydzierżawionych pomieszczeniach
  na następujących zasadach : dla uczniów oraz pracowników szkoły ; codzienne przygotowywanie i wydawanie napojów, śniadań i obiadów składających się z zupy, II dania oraz napoju, planowana ilość dzienna obiadów –  ok. 60-70 posiłków.
 3. Warunki ogłoszenia :
 1. Przygotowywanie posiłków za zasadach racjonalnego żywienia, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP. Wyklucza się posiłki na bazie półproduktów. Obiad dla uczniów obejmuje zupę, drugie danie, surówkę oraz napój.
 1. Preferujemy posiłki dla uczniów przygotowywane na miejscu.
 2. Posiłki dla uczniów wydawane są w roku szkolnym z pominięciem dni wolnych od nauki. Jadłospis układany jest przez wykonawcę na 5 dni
  i uzgadniany z Zamawiającym. Zaleca się różnorodność 
  i niepowtarzalność posiłków.
 3. Utrzymanie cen posiłków zgodnie z ofertą.
 4. Wydawanie posiłków w godzinach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu.
 5. Zatrudnienie wykwalifikowanego personelu.
 6. Obsługa gastronomiczna uroczystości szkolnych i imprez sportowych
  na podstawie oddzielnych umów.
 1. Obowiązki oferenta :

a.     Opłata czynszu miesięcznego do 15- go  każdego miesiąca, pokrywaniepoza czynszem kosztów eksploatacyjnych związanych z prowadzeniem działalności gastronomicznej takich jak : energia elektryczna (wg podlicznika), gaz (wg rachunków) co, cw, zimna woda, odprowadzanie  ścieków, wywóz śmieci (ryczałtem).

b.     Doposażenie na własny koszt wydzierżawionych pomieszczeń w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na okres trwania umowy.

c.     Udostępnianie kuchni i stołówki na uroczystości szkolne.

d.     Utrzymanie podmiotu dzierżawy w dobrym stanie sanitarno-porządkowym.

e.     Wykonywanie drobnych napraw instalacji wodociągowej oraz elektrycznej,  niezbędnych konserwacji, napraw, remontów dzierżawionych pomieszczeń w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

f.      Wydzierżawione pomieszczenia nie mogą być podnajmowane innym podmiotom.

g.     Przed zawarciem umowy nastąpi komisyjne przekazanie wydzierżawionych pomieszczeń Oferentowi, a po jej zakończeniu komisyjny odbiór od Oferenta.

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :

 1. propozycję czynszu za dzierżawę kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi:
 2. proponowaną cenę za obiad;
 3. aktualne zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż
  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 4. przykładowy jadłospis obiadowy z 5-dniowym harmonogramem (dwa dania i napój), wraz z wyliczoną gramaturą posiłków:
 5. referencje z placówek oświatowych.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu, os. Piastowskie 27 do dnia 28.06.2019 r.godz. 12.oo z napisem na kopercie : „Dzierżawa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi, prowadzenie żywienia uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu w wydzierżawionych pomieszczeniach.

VI.OGŁOSZENIE WYBORU OFERENTA                               
Wyniki wyboru oferenta zostaną ogłoszone w ciągu 10 dni od daty otwarcia ofert na stronie internetowej szkoły oraz będą dostępne w sekretariacie szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu

mgr Beata Owczarzak