Dodatkowe dni wolne

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dodatkowymi dniami od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:

- 2 i 3 stycznia 2020 roku,

- 12 czerwca 2020 roku

oraz

- 21, 22, 23 kwietnia 2020 roku – egzamin ósmoklasisty