Egzamin Ósmoklasistów

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 prosi wszystkich Rodziców uczniów klas ósmych o odbieranie informacji w dzienniku elektronicznym.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

ZARZĄDZENIE nr 5/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego

w Poznaniu  

z dnia 06 maja 2020 r.

Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248, z 2020 r. poz. 374) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uniemożliwia przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych w terminach określonych  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 65/2020/P z dnia 30 stycznia 2020 r.  W związku z powyższym ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”

w Poznaniu

 

W ciągu pięciu dni roboczych od dnia odwołania ograniczenia lub częściowego odwołania ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

Drugiego dnia po upływie nowego terminu  zakończenia prób sprawności fizycznej oraz testu predyspozycji dla eksperymentu                 (godz. 12.00)

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

W siódmym dniu roboczym po ogłoszeniu list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej oraz testu predyspozycji dla  eksperymentu.

(godz. 12.00)

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

W ciągu czterech dni roboczych od ogłoszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

W czwartym dniu roboczym od ostatniego dnia dokonania czynności w wierszu 4.

(godz. 12.00)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Nabór do klasy I

NABÓR

Informujemy, że rekrutacja do klasy I odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Rodzicu, jeżeli chcesz zapisać dziecko do klasy I w naszej szkole, w terminie od 6 do 27 kwietnia 2020 roku prosimy o:

1. Wydrukowanie zgłoszenia lub wniosku wraz z załącznikami ze strony: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa

2. Wypełnienie dokumentów i podpisanie;

3. Zeskanowanie dokumentów lub zrobienie telefonem ich zdjęcia i wysłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Szkoła potwierdzi wpłynięcie dokumentów zwrotną wiadomością mailową;

5. Gdy sytuacja się uspokoi i szkoły zostaną otwarte, prosimy o przyniesienie kompletu dokumentów do sekretariatu;

6. Rodzicu, będziemy się z Tobą kontaktować poprzez maila, z którego wysłałeś dokumenty, bądź telefonicznie (w zgłoszeniu lub we wniosku prosimy podać numer telefonu).

7. Dla osób, które mają problem z wydrukowaniem zgłoszenia lub wniosku bądź z przesłaniem dokumentów w powyższy sposób dostępne będą wydrukowane formularze w dyżurce szkolnej.

8. Istnieje możliwość złożenia dokumentów w zamkniętej kopercie do skrzynki w dyżurce szkolnej. Dyżurka szkolna będzie czynna od godziny 7.30 do 17.00.

9. Zgłoszenia lub wnioski można przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły. Decyduje data wpływu dokumentów do szkoły.

10. Osoby, które będą miały problem z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 61 877 09 37 w godzinach od 9.00 do 13.00.

"Aktywni przed pierwszym dzwonkiem"

Wybrani uczniowie klas drugich naszej szkoły wzięli udział w teście sprawnościowym opartym na formule wykorzystanej w ramach programu Aktywne Szkoły MultiSport.

Test bazuje na Europejskim Teście Sprawności Fizycznej Eurofit. Testy zostały przeprowadzone podczas I terminu badań w ramach realizacji w naszej szkole Programu "Aktywni przed pierwszym dzwonkiem" przez poznańską Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Wyniki dostępne pod linkiem: https://drive.google.com/open…

Mimo odwołanych zajęć, zachęcamy Rodziców do wspólnej aktywności z dziećmi (ruchowej i intelektualnej) wykorzystując darmowe platformy z których korzystamy w ramach ralizacji programu, a są to - platforma Brain Breaks® (https://brain-breaks.com/) oraz plarforma CogniFit (https://www.cognifit.com/pl).

8 Marca w 3a

W poniedziałek 9.03 świętowaliśmy Dzień Kobiet. Dla swoich koleżanek  chłopcy przygotowali życzenia oraz słodką niespodziankę. Warto!

 

 8marca3a 3
 
8marca3a 1
 
8marca3a 2

"Sprawnie piszę" - regulamin konkursu

REGULAMIN

XII  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO- STYLISTYCZNEGO
„SPRAWNIE PISZĘ”  dla klas II i III

Cel:

- opanowanie nawyku poprawnego pisania,

- utrwalenie poznanych reguł i zasad prawidłowej pisowni w różnorodnych formach pisemnych – gramatycznych,

- budzenie zainteresowania poprawnym pisaniem.

Zakres wiadomości obejmuje wiedzę z zakresu gramatyki i poprawności językowej z uwzględnieniem:

·        Części mowy  ( czasownik - odmiana, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik).

·        Pisownia „nie” z czasownikami i przymiotnikami.

·        Rodzaje zdań, równoważniki zdań.

·        Wielka litera, znaki interpunkcyjne.

·        Rodziny wyrazów, wyrazy pokrewne, wyrazy  przeciwstawne, zdrobnienia.

        Pisanie zdań z uwzględnieniem poprawności językowej.

Zasięg:

Szkoły Podstawowe Miasta Poznania

Uczestnicy:

Uczniowie klas II i III

Forma:

Zestaw różnorodnych zadań gramatyczno-stylistycznych.

Przebieg konkursu:

Konkurs ma charakter II etapowy:

- etap I- eliminacje szkolne do  08 kwietnia 2020 r.

- etap II- finał w Szkole Podstawowej nr 3 dnia  24 kwietnia 2020 r. , godz.12.00

Każda placówka może wystawić 3 osobowe reprezentacje dla klas II i III

Zasady konkursu:

Czas trwania:  60 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne

Nagrody: finaliści- I, II, III miejsce w kategorii klas II- dyplomy i nagrody,

finaliści – I, II, III miejsce w kategorii klas III- dyplomy i nagrody.

Wyróżnieni uczestnicy- dyplomy.

Ogłoszenie wyników 29 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 3.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać  na karcie  według załącznika e-mailem lub na adres szkoły do 15.04.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 3

Os. Piastowskie 27

61-149 Poznań

Tel. 061 8 77-09-37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY  DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizatorki:  mgr Joanna Cicha- Chmielina, mgr Monika Skobierska

Postanowienia końcowe

Uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

( Dz. U. z 2016 r.  poz.922 tekst jednolity.)  na załączonych drukach.

Załączniki:

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczniów oraz nauczyciela.

Dźwiękowe pocztówki z Europy - "Niemiecka Natura"

Kolejnym miejscem na  muzycznej mapie naszej podróży były Niemcy. Podczas wycieczki po tym kraju dowiedzieliśmy jaki wkład mieli nasi sąsiedzi w rozwój europejskiej muzyki i poezji na przestrzeni lat.  Pomogli nam w tym Ludvig van Beethoven i Johann Sebastian Bach.

niemieckanatura

Program "Aktywni przed pierwszym dzwonkiem"

Nasza Szkoła rozpoczęła wdrażanie programu „Aktywni przed pierwszym dzwonkiem” realizowanego przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
w ramach konkursu MINIATURA 3 finansowanego z Narodowego Centrum Nauki. Osobą realizującą działanie naukowe jest dr Agata Korcz, adiunkt poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

W ramach programu w szkole przeprowadzana jest 12-tygodniowa interwencja w postaci 15-minutowych zajęć ruchowych oraz poznawczych odbywających się trzy razy w tygodniu przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, prowadzonych przez przygotowanych do tego nauczycieli zatrudnionych w szkole – p. Lucyna Wasiłek i p. Paulina Dolata

Narzędziem wykorzystywanym do realizacji zajęć ruchowych jest platforma HOPSports Brain Breaks® Physical Activity Solutions (http://hopsports.com/what-is-brain-breaks). Do realizacji zajęć poznawczych korzystamy z platformy CogniFit służącej do precyzyjnego treningu umiejętności poznawczych za pomocą ciekawych gier komputerowych, (https://www.cognifit.com/pl/).

Badaniami objęto uczniów z II klasy szkoły podstawowej w wieku od 8-9 lat (dziewczęta i chłopcy).

Jesteśmy już po pierwszym etapie badań. Testy sprawnościowe przeprowadzili Pogromcy Bezruchu, a Barwna formuła testów i fabuła przenosząca dzieci w świat Galaktyki Bezruchu została stworzona i na co dzień jest wykorzystywana w ramach programu @AktywneSzkolyMultiSport. Natomiast, wybrane umiejętności szkolne dzieci, koordynację ruchowo-wzrokową oraz zachowania zdrowotne uczniów i ich nastawienie do aktywności fizycznej badali pracownicy i studenci poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

aktywni3.20 1

Spotkania ze sztuką - malarstwo

Kolejnym gościem uczniów klasy 1 b i 3 b był artysta malarz p. Witold Zakrzewski. Zajęcia dotyczyły kolejnej dziedziny plastyki jaką jest malarstwo. Podczas spotkania dzieci poznały różne techniki wykonywania prac plastycznych. Między innymi: technikę akwareli, suchy pastel, olej na płótnie i wiele innych. Na koniec uczniowie mogli obejrzeć prace naszego gościa.

sztuka3.20 1     sztuka3.20 2

3.20

"Obrazek i słowa - historia gotowa"

W poniedziałek 2.03 uczniowie klas 2 i 3 wzięli udział w lekcji w kinie pt. Obrazek i słowa- historia gotowa. Po prezentacji podczas, której uczniowie rysunkiem wyrażali emocje mogli obejrzeć film.

kls233.2

kls23222

Finał konkursu "Co wiem o swoim mieście"

24 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w naszej szkole odbył się
IX Międzyszkolny Zespołowy Konkurs Wiedzy o Poznaniu„Co wiem o swoim mieście?”.
W konkursie wzięły udział 3 osobowe reprezentacje klas III z poznańskich szkół.

W konkursie wzięły udział reprezentacje uczniów następujących szkół:Szkoły Podstawowej nr  3, 25, 34, 84 i 90.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 90
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 34
Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie,a laureatom gratulujemy zwycięstwa.

Organizatorzy: J. Cicha – Chmielina, M. Skobierska

Mali architekci w 2a

18 lutego 2020 r. uczniowie klasy 2 a gościli mamę jednego z naszych uczniów p. Renatę Burda, która przeprowadziła warsztaty z architektury. Zanim dzieci przystąpiły do pracy dowiedziały się o zasadach planowania różnych terenów, poznały rodzaje różnych planów i projektów, podziwiali różne ciekawe i dziwne budowle świata. Po takiej dawce informacji przystąpili do wykonania makiety naszego miasta , wcześniej przygotowując elementy całego projektu.

Dzień zdrowego odżywiania w klasie 3b

W środę uczniowie klasy 3 b  zrobili sałatkę wielowarzywną.  Przez parę dni podczas zajęć rozmawiali o zdrowym odżywianiu , wartościach odżywczych warzyw. Ponieważ sałatki smakowały przepysznie nawet dzieci, które na co dzień rzadko jedzą warzywa chętnie spróbowali własnych.

Dźwiękowe pocztówki z Europy - "Inspirująca Italia"

Tym razem  podczas podróży po Europie zawitaliśmy do Italii, aby dowiedzieć się co skrywa się za wenecką maską, czy Romeo i Julia nadal inspirują włoskich twórców? Podróż była nieco sentymentalna, trochę z przymrużeniem oka, ale  pełna emocji  po włoskim bucie.

 

insp2.2 1

W Muzeum Bambrów Poznańskich

W piątek 14 lutego 2020 r. uczniowie klasy 2 a odwiedzili Muzeum Bambrów Poznańskich , aby poznać historię naszych przodków, mieszkańców Rataj. Podczas wędrówki po  muzeum zobaczyli jak dawniej żyli tu ludzie, jakie posiadali sprzęty i urządzenia w gospodarstwie domowym . Dowiedzieli się także, że tradycja Bambrów kultywowana jest w naszym mieście nadal  poprzez organizowanie między innymi Święta Bamberskiego. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki mieli  okazję przymierzyć odświętny strój bamberski.