Zaproszenie dla uczniów klas pierwszych

 

Zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych
na spotkanie w dniu 27 sierpnia 2020 roku
o godzinie 17.00 w holu szkoły.

 

 

Beata Owczarzak – dyrektor szkoły

 

 

Informacja dla uczniów i rodziców klas ósmych

 

Poznań, 29 maja 2020 r.

 

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest z języka polskiego, matematyki
i języka obcego w terminach:

 

16 czerwca 2020 roku – język polski,

 

17 czerwca 2020 roku – matematyka

 

18 czerwca 2020 roku – język obcy.

 

 

Rodzice uczniów, ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do odbierania telefonów w czasie trwania egzaminów. W przypadku zmiany, w ostatnim czasie, numerów telefonów rodzice niezwłocznie o tym fakcie powiadamiają dyrektora szkoły i wychowawcę klasy.

 

 

Uczniowie w dni egzaminów przychodzą do szkoły:

 

- klasa 8a o godzinie 8.10

 

- klasa 8b o godzinie 8.30.

 

 

Egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9.00 i trwają:

 

- język polski – 120 minut;

 

- matematyka – 100 minut;

 

- język obcy – 90 minut;

 

- do czasu egzaminacyjnego nie wlicza się czynności organizacyjnych związanych z przeczytaniem instrukcji, kodowaniem prac, czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut), czynności organizacyjnych po zakończeniu pisania egzaminu.

 

 

Po zakończeniu egzaminu uczniowie w sposób zapewniający bezpieczeństwo wychodzą ze szkoły i udają się do domów. 

 

 

Uczniowie w dniu egzaminu mają przy sobie legitymację szkolną.

 

 

Uczniowie nie wnoszą na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Uczniowie przynoszą ze sobą przybory do pisania:

 

- język polski i język obcy: długopis z czarnym wkładem;

 

- matematyka: długopis z czarnym wkładem i linijkę.

 

 

Uczeń pisze egzamin przy wylosowanym przed egzaminem stoliku. W tym roku numer stolika losuje w obecności zdającego członek komisji nadzorującej.

 

Uczeń koduje pracę zgodnie z instrukcją, może skorzystać z pomocy członków komisji nadzorującej. Uczeń nie podpisuje pracy imieniem i nazwiskiem.

 

Uczeń zaznacza odpowiedzi na karcie odpowiedzi zgodnie z instrukcją umieszczoną na karcie egzaminacyjnej.

 

Uczeń przed rozpoczęciem egzaminu sprawdza kompletność arkusza. Wszelkie nieprawidłowości lub wątpliwości zgłasza członkom zespołu nadzorującego.

 

Uczeń może zadawać pytania członkom komisji nadzorującej. Pytania mogą dotyczyć strony technicznej przy wypełnianiu arkusza.

 

Uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie.

 

 

Szkoła nie zapewnia wody. Uczeń może przynieść butelkę z wodą niegazowaną. Prosimy, aby butelka z wodą była maksymalnie wielkości 0,5 litra.

 

 

Uczniowie po wejściu na teren szkoły muszą przestrzegać procedur podanych poniżej oraz stosować się do zaleceń nauczycieli oraz pracowników szkoły.

 

 

Procedury bezpieczeństwa

 

Podstawa prawna: Wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty.

 

 

1.     Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

2.     Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

3.     Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

4.     Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

 

a)     zdający,

 

b)    osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu: członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, osoby przeznaczone do przygotowania
i obsługi,

 

c)     inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję itp.

 

d)    uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć opiekuńczo-wychowawczych – uczniowie przebywają w Segmencie C, nie kontaktują się ze zdającymi egzamin,

 

5.     Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

6.     Po wejściu do budynku szkoły zdający musi zdezynfekować ręce oraz postępować zgodnie z zaleceniami nauczycieli i pracowników szkoły. Po wejściu do budynku i zdezynfekowaniu rąk zdający zajmuje miejsce wskazane przez nauczyciela.

 

7.     Uczniowie bezwzględnie stosują się do zasad higieny: myją ręce, nie podają sobie rąk na powitanie, unikają dotykania oczu, ust i nosa. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

8.     Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów.

 

9.     Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

10.              Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą niegazowaną.

 

11.              Na terenie szkoły nie zapewnia się posiłków.

 

12.              Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

13.              Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Zdający dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej może zdjąć maseczkę lub przyłbicę.

 

14.              Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

15.              Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca
w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 

a)      podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

 

b)     wychodzi do toalety,

 

c)      kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

16.              Zdający mogą, jeżeli uznają to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

 

17.              Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, zastępca przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej będą mieli zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

 

18.              Dla każdego zdającego zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste.

 

19.              Przed rozpoczęciem egzaminu poinformujemy zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 

a)     zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

 

b)    obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

 

c)     niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

 

d)    konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

 

20.              Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

ZARZĄDZENIE nr 5/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego

w Poznaniu  

z dnia 06 maja 2020 r.

Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248, z 2020 r. poz. 374) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uniemożliwia przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych w terminach określonych  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 65/2020/P z dnia 30 stycznia 2020 r.  W związku z powyższym ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”

w Poznaniu

 

W ciągu pięciu dni roboczych od dnia odwołania ograniczenia lub częściowego odwołania ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

Drugiego dnia po upływie nowego terminu  zakończenia prób sprawności fizycznej oraz testu predyspozycji dla eksperymentu                 (godz. 12.00)

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

W siódmym dniu roboczym po ogłoszeniu list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej oraz testu predyspozycji dla  eksperymentu.

(godz. 12.00)

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

W ciągu czterech dni roboczych od ogłoszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

W czwartym dniu roboczym od ostatniego dnia dokonania czynności w wierszu 4.

(godz. 12.00)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Zamawianie obiadów od września 2020 roku

 

pyszoty

ZAPRASZAMY DO ZAMAWIANIA OBIADÓW W SZKOLE

W związku z rozpoczęciem serwowania ciepłych posiłków od dnia 01 WRZEŚNIA 2020 roku, prosimy o zapoznanie się ze sposobem zamawiania posiłków.

Z uwagi na fakt, iż sposób zamawiania i płacenia za obiady wymaga zarejestrowania się na stronie www.pyszoty.pl - prosimy o rejestrację najpóźniej do 31 sierpnia (poniedziałek), jeśli chcą Państwo zamówić obiad na (środę) 02 września.

W razie wątpliwości prosimy kierować wszelkie pytania:

- na maila:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- pod nr telefonu: 505 345 891

Zamówienia można składać już od 26 sierpnia od godziny 12:00.

Serdecznie zapraszamy :)

 

Nabór do klasy I

NABÓR

Informujemy, że rekrutacja do klasy I odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Rodzicu, jeżeli chcesz zapisać dziecko do klasy I w naszej szkole, w terminie od 6 do 27 kwietnia 2020 roku prosimy o:

1. Wydrukowanie zgłoszenia lub wniosku wraz z załącznikami ze strony: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa

2. Wypełnienie dokumentów i podpisanie;

3. Zeskanowanie dokumentów lub zrobienie telefonem ich zdjęcia i wysłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Szkoła potwierdzi wpłynięcie dokumentów zwrotną wiadomością mailową;

5. Gdy sytuacja się uspokoi i szkoły zostaną otwarte, prosimy o przyniesienie kompletu dokumentów do sekretariatu;

6. Rodzicu, będziemy się z Tobą kontaktować poprzez maila, z którego wysłałeś dokumenty, bądź telefonicznie (w zgłoszeniu lub we wniosku prosimy podać numer telefonu).

7. Dla osób, które mają problem z wydrukowaniem zgłoszenia lub wniosku bądź z przesłaniem dokumentów w powyższy sposób dostępne będą wydrukowane formularze w dyżurce szkolnej.

8. Istnieje możliwość złożenia dokumentów w zamkniętej kopercie do skrzynki w dyżurce szkolnej. Dyżurka szkolna będzie czynna od godziny 7.30 do 17.00.

9. Zgłoszenia lub wnioski można przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły. Decyduje data wpływu dokumentów do szkoły.

10. Osoby, które będą miały problem z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 61 877 09 37 w godzinach od 9.00 do 13.00.

"Aktywni przed pierwszym dzwonkiem"

Wybrani uczniowie klas drugich naszej szkoły wzięli udział w teście sprawnościowym opartym na formule wykorzystanej w ramach programu Aktywne Szkoły MultiSport.

Test bazuje na Europejskim Teście Sprawności Fizycznej Eurofit. Testy zostały przeprowadzone podczas I terminu badań w ramach realizacji w naszej szkole Programu "Aktywni przed pierwszym dzwonkiem" przez poznańską Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Wyniki dostępne pod linkiem: https://drive.google.com/open…

Mimo odwołanych zajęć, zachęcamy Rodziców do wspólnej aktywności z dziećmi (ruchowej i intelektualnej) wykorzystując darmowe platformy z których korzystamy w ramach ralizacji programu, a są to - platforma Brain Breaks® (https://brain-breaks.com/) oraz plarforma CogniFit (https://www.cognifit.com/pl).

8 Marca w 3a

W poniedziałek 9.03 świętowaliśmy Dzień Kobiet. Dla swoich koleżanek  chłopcy przygotowali życzenia oraz słodką niespodziankę. Warto!

 

 8marca3a 3
 
8marca3a 1
 
8marca3a 2

"Sprawnie piszę" - regulamin konkursu

REGULAMIN

XII  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO- STYLISTYCZNEGO
„SPRAWNIE PISZĘ”  dla klas II i III

Cel:

- opanowanie nawyku poprawnego pisania,

- utrwalenie poznanych reguł i zasad prawidłowej pisowni w różnorodnych formach pisemnych – gramatycznych,

- budzenie zainteresowania poprawnym pisaniem.

Zakres wiadomości obejmuje wiedzę z zakresu gramatyki i poprawności językowej z uwzględnieniem:

·        Części mowy  ( czasownik - odmiana, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik).

·        Pisownia „nie” z czasownikami i przymiotnikami.

·        Rodzaje zdań, równoważniki zdań.

·        Wielka litera, znaki interpunkcyjne.

·        Rodziny wyrazów, wyrazy pokrewne, wyrazy  przeciwstawne, zdrobnienia.

        Pisanie zdań z uwzględnieniem poprawności językowej.

Zasięg:

Szkoły Podstawowe Miasta Poznania

Uczestnicy:

Uczniowie klas II i III

Forma:

Zestaw różnorodnych zadań gramatyczno-stylistycznych.

Przebieg konkursu:

Konkurs ma charakter II etapowy:

- etap I- eliminacje szkolne do  08 kwietnia 2020 r.

- etap II- finał w Szkole Podstawowej nr 3 dnia  24 kwietnia 2020 r. , godz.12.00

Każda placówka może wystawić 3 osobowe reprezentacje dla klas II i III

Zasady konkursu:

Czas trwania:  60 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne

Nagrody: finaliści- I, II, III miejsce w kategorii klas II- dyplomy i nagrody,

finaliści – I, II, III miejsce w kategorii klas III- dyplomy i nagrody.

Wyróżnieni uczestnicy- dyplomy.

Ogłoszenie wyników 29 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 3.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać  na karcie  według załącznika e-mailem lub na adres szkoły do 15.04.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 3

Os. Piastowskie 27

61-149 Poznań

Tel. 061 8 77-09-37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY  DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizatorki:  mgr Joanna Cicha- Chmielina, mgr Monika Skobierska

Postanowienia końcowe

Uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

( Dz. U. z 2016 r.  poz.922 tekst jednolity.)  na załączonych drukach.

Załączniki:

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczniów oraz nauczyciela.

Dźwiękowe pocztówki z Europy - "Niemiecka Natura"

Kolejnym miejscem na  muzycznej mapie naszej podróży były Niemcy. Podczas wycieczki po tym kraju dowiedzieliśmy jaki wkład mieli nasi sąsiedzi w rozwój europejskiej muzyki i poezji na przestrzeni lat.  Pomogli nam w tym Ludvig van Beethoven i Johann Sebastian Bach.

niemieckanatura

Program "Aktywni przed pierwszym dzwonkiem"

Nasza Szkoła rozpoczęła wdrażanie programu „Aktywni przed pierwszym dzwonkiem” realizowanego przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
w ramach konkursu MINIATURA 3 finansowanego z Narodowego Centrum Nauki. Osobą realizującą działanie naukowe jest dr Agata Korcz, adiunkt poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

W ramach programu w szkole przeprowadzana jest 12-tygodniowa interwencja w postaci 15-minutowych zajęć ruchowych oraz poznawczych odbywających się trzy razy w tygodniu przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, prowadzonych przez przygotowanych do tego nauczycieli zatrudnionych w szkole – p. Lucyna Wasiłek i p. Paulina Dolata

Narzędziem wykorzystywanym do realizacji zajęć ruchowych jest platforma HOPSports Brain Breaks® Physical Activity Solutions (http://hopsports.com/what-is-brain-breaks). Do realizacji zajęć poznawczych korzystamy z platformy CogniFit służącej do precyzyjnego treningu umiejętności poznawczych za pomocą ciekawych gier komputerowych, (https://www.cognifit.com/pl/).

Badaniami objęto uczniów z II klasy szkoły podstawowej w wieku od 8-9 lat (dziewczęta i chłopcy).

Jesteśmy już po pierwszym etapie badań. Testy sprawnościowe przeprowadzili Pogromcy Bezruchu, a Barwna formuła testów i fabuła przenosząca dzieci w świat Galaktyki Bezruchu została stworzona i na co dzień jest wykorzystywana w ramach programu @AktywneSzkolyMultiSport. Natomiast, wybrane umiejętności szkolne dzieci, koordynację ruchowo-wzrokową oraz zachowania zdrowotne uczniów i ich nastawienie do aktywności fizycznej badali pracownicy i studenci poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

aktywni3.20 1

Spotkania ze sztuką - malarstwo

Kolejnym gościem uczniów klasy 1 b i 3 b był artysta malarz p. Witold Zakrzewski. Zajęcia dotyczyły kolejnej dziedziny plastyki jaką jest malarstwo. Podczas spotkania dzieci poznały różne techniki wykonywania prac plastycznych. Między innymi: technikę akwareli, suchy pastel, olej na płótnie i wiele innych. Na koniec uczniowie mogli obejrzeć prace naszego gościa.

sztuka3.20 1     sztuka3.20 2

3.20

"Obrazek i słowa - historia gotowa"

W poniedziałek 2.03 uczniowie klas 2 i 3 wzięli udział w lekcji w kinie pt. Obrazek i słowa- historia gotowa. Po prezentacji podczas, której uczniowie rysunkiem wyrażali emocje mogli obejrzeć film.

kls233.2

kls23222